Novela zákoníku práce: příplatky k odměně z DPP a DPČ a náhrada za homeoffice

23. 10. 2023

Zpracování mezd v informačním systému

Zásadní novela zákoníku práce s účinností od 1.10.2023 zasáhla i oblast výpočtu mezd. V informačním systému ABRA Gen jsme implementovali oblast příplatků a náhrad pro zaměstnance na dohody (DPČ, DPP), a dále novou náhradu za práci na dálku (náhrada za homeoffice).

Všechny novinky a nastavení ukazuje také náš videokurz na ABRA Academy.

Co je třeba nastavit u zaměstnanců na dohodu

Pracovní kalendář

Zaměstnancům na dohody musí být rozvržena pracovní doba. Pokud je takový zaměstnanec z této dohody nemocensky pojištěn, je třeba mít vyplněn pracovní kalendář dle skutečně odpracované doby, aby se vypočetla správně náhrada za dočasnou pracovní neschopnost.

Minimální mzda

Je-li kalendář nastaven, zkontrolujte si, zda je v agendě Pracovní poměry zaškrtnuta položka „Počítat minimální mzdu“. Může být zatržena i položka „Přenášet odpr. hodiny z kalendáře“, pokud je kalendář nastaven a rozpis směn daný.

Také u dohod se dodržuje hodnota minimální mzdy. Neplatí to ovšem pro stanovené úrovně zaručené mzdy. Ujistěte se proto, že v agendě Pracovní poměry má zaměstnanec na dohodu uloženou pouze skupinu prací 1.

Průměrný výdělek u dohod

Jelikož se správný výpočet např. příplatků nebo náhrady odvíjí od výše průměrného výdělku, je třeba mít v agendě Průměry zadaný průměr na dovolenou. Ručně zadaný pravděpodobný průměr zadáte v případě, že zaměstnanec nastoupí v průběhu čtvrtletí. Po mzdové závěrce, která proběhne na konci každého čtvrtletí se i u dohod automaticky vypočte průměrný výdělek na další čtvrtletí.

Příplatky k odměně za dohody

Zaměstnanci pracující na dohodu (DPP, DPČ) mají od účinnosti novely nárok na proplacení následujících příplatků k dosažené odměně:

 • za svátek
 • za noční práci
 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • za práci v sobotu a neděli.

Z tohoto důvodu byla doplněna výpočtová schémata v agendě Druhy pracovních poměrů pro následující druhy PP: DPP, DPČ, DPČM. Po aktualizaci budou mít tyto druhy PP následující výpočtová schémata:

 • MDZakl
 • MDPojist
 • MDPrMzda
 • MDMinMzd
 • MDNahr

Pokud máte nastavená některá výpočtová schémata zákaznickou úpravou, doporučujeme kontrolu záložky Výpočtová schémata v agendě Mzdové listy.

Příslušné položky pro zadání příplatků jsou v agendě Mzdové listy (Mzdové údaje/Příplatky).

Náhrady odměny za dohody

Zaměstnanci na dohody mají také nárok na čerpání důležitých osobních překážek v práci (pracovní neschopnost, mateřská, otcovská apod.) a dále jiných důležitých osobních překážek v práci (např. lékařské vyšetření, svatba apod., dle nařízení vlády 590/2006 Sb.).

Pro tyto zaměstnance však nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak (viz. § 77, odst. 3, zákoníku práce).

Z tohoto důvodu zadávejte tyto neplacené náhrady jako druh nepřítomnosti NPK – Neplacené volno krátkodobé. Spočítají se hodiny za nepřítomnost, ale nikoli náhrada odměny.

Nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství (PPM)

Dle § 15a zákona o nemocenském pojištění má nárok na nemocenské a PPM též zaměstnanec na dohodu i v případě, že v měsíci, kdy tato nepřítomnost začne, není nemocensky pojištěn. Toto pravidlo platí pouze, pokud byl nemocensky pojištěn aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před tím.

Co je třeba nastavit pro výplatu náhrady za homeoffice

Definice uzávěrky

V agendě Definice uzávěrky je třeba nastavit řadu uzávěrkových dokladů pro novou definici Homeoffice.

Náhrada za homeoffice

Náhrada za homeoffice může být sjednána:

 • ve výši skutečných nákladů, pokud zaměstnanec náklady prokáže
 • paušální částkou na hodinu (paušální částka se poskytuje za započatou hodinu práce), přičemž její výši stanoví MPSV vyhláškou nebo ji může zaměstnavatel stanovit vyšší. Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku činí 4,60 Kč. Do výše stanovené vyhláškou je paušální náhrada za homeoffice osvobozená od daní a odvodů.
 • bez náhrady, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem takto dohodnou.

Výše paušální paušální náhrady, stanovená vyhláškou MPSV, je uložena v Globálních proměnných (S_HOSazHOsv). Dále je k dispozici Globální proměnná (GP) pro případnou zvýšenou paušální náhradu při homeoffice (S_HOSazHZtel). Pokud je zadána, má před limitem stanoveným vyhláškou přednost. V základním nastavení bude hodnota GP S_HOSazHZtel 0,- Kč.

Výpočet náhrady za homeoffice probíhá v rámci výpočtu mezd. Vstupní údaje lze zadat v agendě Mzdových listů dílčích, ve formuláři Mzdové údaje/Náhrady:

Pro zaměstnance, pro kterého má být náhradu za homeoffice vypočtená, se zadá výše prokázaných skutečných nákladů nebo počet hodin práce na dálku. Lze zkombinovat obě varianty.

Výše náhrady se vypočte v rámci výpočtu mezd. Použitou hodinovou sazbu i vypočtenou celkovou částku náhrady za homeoffice lze zkorigovat v opravných položkách.

Pokud hodinová sazba za homeoffice překročí vyhláškou daný limit, je část vypočtené náhrady zdaněna, zvýší se o ni vyměřovací základ SP a ZP a daňový základ.  

Vypočtená výše náhrady za homeoffice se promítá do tisku Výplatní pásky, Přehledu za firmu/střediska a Mzdových listů po období.

Při uzávěrce mezd se náhrada za homeoffice zaúčtuje do samostatné položky „Homeoff“ se standardní předkontací MD 527/D 331.

Více informací k novele zákoníku práce zveřejnilo MPSV ČR na svém webu.

Přejít nahoru